Mesafeli Satış

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar
çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ;(sözleşmede bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ;  (sözleşmede bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

FİRMA ADI: – GÖKMEN ACAR

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde
sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme
yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler
karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal
sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal
sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari, mesleki veya kişisel kullanım amacıyla edinen,
kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden
gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere
hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili
olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere
Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : MEVSİM SANAL MARKET
Telefon: +90 507 856 55 87
Eposta: info@mevsimsanalmarket.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
TC:
Teslimat Adresi TR
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli,
rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından
kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince
inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda
gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması
Ara Toplam
Ara Toplam : 0 Adet/0.00 ₺
Kargo Ücretleri : Ücretsiz!
———————————-
Genel Toplam : 0.00 ₺

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi
Kargo Adresi TR
Sipariş Tarihi : #TARİH
Teslimat tarihi
Teslim şekli

6.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan
TC:
Adres TR
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu,
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön
Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin
kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI; ya verilmesi gereken adresi, siparişi
verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat
bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI; nın
yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen

süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim
edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim
etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara
uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini
koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve
öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün
tedarik edebilir.

8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması
halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği
tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde
toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda
teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi
ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü
teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi
ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI;ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans
kuruluşu tarafından SATICI;ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3
gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI;ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal
edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat
süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep
etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile
yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından
iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI
tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına
yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya
iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci
ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra
kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve
diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer
yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı
bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik
yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik,
kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya
ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı

tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini,
siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin
bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan
talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek
sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması
halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle
uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten
tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet
etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak
tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel
ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,
başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca,
üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus,
truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan
ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine
ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak
amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi
desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir
garanti niteliği taşımamaktadır.

8.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye
işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin

hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk
alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine
uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9. CAYMA HAKKI

9.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)
gün içerisinde, satın almış olduğu ürünlerin açılmamış, denenmemiş, bozulmamış,
kullanılmamış olması ve SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma
hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden
önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma
hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya
aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini
peşinen kabul eder.

9.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI; ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve
20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı
iptal edilir.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,
kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve
bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka
hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep
edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder

11. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda
belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine
yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem
heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici
hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin
altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk
Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk
Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici
hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

12. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin
tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu
sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde
gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:
ALICI:
TC:
TARİH:25/07/2020